Snelle levering
99% op voorraad
Groot assortiment
Betrouwbaar bedrijf sinds 2011

Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 2 - Toepasselijkheid
Artikel 3 - Het aanbod
Artikel 4 - Prijzen en betalingen
Artikel 5 - Levering en uitvoering
Artikel 6 - Eigendomsvoorbehoud
Artikel 7 - Intellectuele en industriele eigendomsrechten
Artikel 8 - Reclames en aansprakelijkheid
Artikel 9 - Garantie
Artikel 10 - Bestellingen en communicatie
Artikel 11 - Overmacht
Artikel 12 - Diversen
Artikel 13 - Eigen Risico
Artikel 14 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer

L & C Unlimited
Magnesiumstraat 16
6031RV Nederweert.

Telefoonnummer: +31653707905
E-mailadres: [email protected]
KvK-nummer:61091979                                                                                                           
BTW-identificatienummer: NL001991225B89

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Premium Vinyls zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Premium Vinyls worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Premium Vinyls ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 3 - Het aanbod

3.1 Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

3.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3.3 Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. Vraag bij twijfel voor uw bestelling een sample aan.

3.4 Voor elk aanbod gaat de consument akkoord met de rechten en verplichtingen zoals aangegeven op de website. Dit betreft in het bijzonder:

    • de prijs inclusief belastingen;
    • de eventuele kosten van verzending;
    • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
    • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
    • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert

Artikel 4 - Prijzen en betalingen

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

4.2 Betaling kan geschieden per iDeal, Bancontact, PayPal, Visa, Mastercard of Apple Pay. 

4.3 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Premium Vinyls gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

4.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Premium Vinyls.

Artikel 5 - Levering en uitvoering

5.1 De door Premium Vinyls opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

5.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Premium Vinyls verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 7 - Intellectuele en industriele eigendomsrechten

7.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Premium Vinyls geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

7.2 Premium Vinyls garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 8. Reclames en aansprakelijkheid

8.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Premium Vinyls daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.

8.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, kunnen producten boven de € 45 geretourneerd worden. De verzendkosten van retournering zijn voor de consument. U dient de producten terug te sturen in de originele verpakking.

8.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Premium Vinyls te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

8.4 Premium Vinyls is niet aansprakelijk voor schades die ontstaan door het verkeerd verwijderen, op een te broze ondergrond plakken of enige andere vorm van verkeerd handelen die kan leiden tot schade aan het object.

8.5 Premium Vinyls is niet verantwoordelijk voor schades die ontstaan doordat het object een reactie aangaat met het vinyl. Premium Vinyls is niet verantwoordelijk voor breuken die kunnen ontstaat in HR dubbelglas van huizen of kantoren.        

8.6 premiumvinyls is niet verantwoordelijk voor lakschade die ontstaat tijdens het aanbrengen of verwijderen van de folies.

8.7 Premium Vinyls is niet verantwoordelijk voor breuken of andere schade die ontstaan is na gebruik van een product. Dit valt onder het risico van de klant.

Artikel 9 - Garantie

9.1 Indien Premium Vinyls producten aan de afnemer levert, is Premium Vinyls nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop Premium Vinyls ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Garantietermijn zal altijd duidelijk op de factuur worden aangegeven.

Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Reclamaties welke door Premium Vinyls na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Premium Vinyls in behandeling te worden genomen.                   

9.2 Na het aanbrengen van de folie kan de klant geen geld reclameren bij ontevreden resultaat. Mocht men na aanbrengen van de folie niet tevreden zijn met de kleur of de kwaliteit van de print, dan heeft u geen recht op teruggaaf geld of een nieuw product. U dient voor het aanbrengen per mail of whatsapp Premium Vinyls op de hoogte te brengen van de gebreke.

9.3 Mocht de koeriersdienst (DPD) het pakket met waarneembare schade aan de verzenddoos willen afleveren, dan dient u het pakket te weigeren. Neemt u het pakket aan, dan kunt u geen reclamaties bij ons indienen. Weigert u het pakket, dan kunnen wij bij de koeriersdienst reclameren.

Artikel 10. Bestellingen/communicatie

10.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Premium Vinyls, dan wel tussen Premium Vinyls en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Premium Vinyls, is Premium Vinyls niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Premium Vinyls .

10.2 Bestellingen boven € 45 kunnen binnen 7 dagen na ontvangst geruild worden voor een ander product. De verzendkosten zijn voor de klant.

10.3 Nadat de klant het product ontvangen heeft, zal hij niet van de mogelijkheid gebruik kunnen maken het product te retourneren en het bedrag terug te ontvangen.

Artikel 11. Overmacht

11.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Premium Vinyls ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Premium Vinyls gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Premium Vinyls kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 12. Diversen

12.1 Indien u aan Premium Vinyls schriftelijk opgave doet van een adres, is Premium Vinyls gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Premium Vinyls schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

12.2 Wanneer door Premium Vinyls gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Premium Vinyls deze Voorwaarden soepel toepast.

12.3 Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Premium Vinyls in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Premium Vinyls vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

12.4 Premium Vinyls is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

13. Eigen Riciso

Voor het aanbrengen van de folies mag Premium Vinyls ervan uitgaan dat u de instructies zoals aangegeven op deze website in acht neemt. 

13.1 Het aanbrengen van folie op ramen en meubels geschied geheel op risico van de klant.

13.2 De klant is zelf verantwoordelijk voor het netjes aanbrengen van folie.

13.3 Premium Vinyls kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor breuk van ramen door gebruik van raamfolie.

Raamfolie voor dubbelglas en HR-ramen kan zelf nooit de oorzaak van glasbreuk zijn. Dit komt omdat er geen metaaldeeltjes in het folie zitten! Ontstaat er toch een breuk? Dan zat er waarschijnlijk al een heel klein barstje in je raam. Controleer daarom je ramen heel goed voordat je gaat plakken. En kijk ook heel goed bij de kozijnen want soms zit er een breukje in glas dat in het kozijn zit en deze kan zich door folie gemakkelijk verder uitbreiden. Omdat wij jouw raam niet kunnen zien en wij ook niet bij jou plakken, draag jij zelf voor het risico voor eventuele breuk. Feit is dat door dit raamfolie zelf nooit breuk zal ontstaan.

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Snelle levering
99% op voorraad
Groot assortiment
Betrouwbaar bedrijf sinds 2011