opc_loader

Print deze pagina:

                VOORWAARDEN

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van bedrijfsnaam zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Premium Vinyls worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door
Premium Vinyls ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van bedrijfsnaam zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van bedrijfsnaam worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door 
Premium Vinyls ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten


2.1 Alle aanbiedingen van Premium Vinyls zijn vrijblijvend en bedrijfsnaam behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door
Premium Vinyls. Premium Vinyls is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt bedrijfsnaam dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen


3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euros, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.3 Betaling kan geschieden per acceptgiro, vooruitbetaling of bij ontvangst (per rembours). Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van bedrijfsnaam.
3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door bedrijfsnaam bent u een bedrag van vijfentwintig euro (25,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien bedrijfsnaam haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van
Premium Vinyls om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is
Premium Vinyls gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door
Premium Vinyls.

Artikel 4. Levering


4.1 De door Premium Vinyls opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud


5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Premium Vinyls verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industrie eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriele eigendomsrechten welke rusten op de door bedrijfsnaam geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2
Premium Vinyls garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Premium Vinyls daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft
Premium Vinyls de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan in ontvangst te nemen. producten boven de 40 euro kunnen omgeruild worden, na ontvangst van het om te ruilen pakket kan het nieuwe pakket verzonden worden. hiervoor worden 5.50 euro aan verzendkosten gerekend. voor producten onder de 40 euro dient men het product terug te sturen en zullen de verzendkosten betaald moeten worden door de klant.De kosten voor het nogmaals versturen van het pakket richting de klant zullen ook voor uw rekening zijn..
7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen zeven (8) werkdagen na aflevering aan bedrijfsnaam te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.
 
7.4 Premium Vinyls is niet aansprakelijk voor schades die ontstaan door het verkeerd verwijderen, op een te broze ondergrond plakken of enige andere vorm  van verkeerd handelen die kan leiden tot schade aan het object.
7.5 Premium Vinyls is niet verantwoordelijk voor schades die ontstaan doordat het object een reactie aangaat met het vinyl. Premiumvinys is niet verantwoordelijk voor breuken die kunnen ontstaat in HR dubbelglas van huizen of kantoren.                              7.6 premiumvinyls is niet verantwoordelijk voor lakeschade die ontstaat tijdens het aanbrengen of verwijderen van de folies. 

Artikel 8. Garantie


8.1 Indien Premium Vinyls producten aan de afnemer levert, is bedrijfsnaam nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop Premium Vinyls ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Garantietermijn zal altijd duidelijk op de factuur worden aangegeven.
Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend.  Reclamaties welke door premiumvinyls na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door
Premium Vinyls in behandeling te worden genomen.                    

8.2 Na het aanbrengen van de folie kan de klant geen geld reclameren bij ontevreden resultaat. Mocht men na aanbrengen van de folie niet tevreden zijn met de kleur of de kwaliteit van de print, dan heeft u geen recht op teruggaaf geld of een nieuw product. U dient voor het aanbrengen per mail of whatsapp premiumvinyls op de hoogte te brengen van de gebreke.

8.3 Mocht de couriersdienst(dpd, postNL of DHL) het pakket met waarneembare schade aan de verzenddoos wilen afleveren, dan dient u het pakket te weigeren. Neemt u het pakket aan, dan kunt u geen reclamaties bij ons indienen. Weigert u het pakket, dan kunnen wij bij de couriersdienst reclameren. 

Artikel 9. Bestellingen/communicatie


9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Premium Vinyls , dan wel tussen Premium Vinyls en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Premium Vinyls, is Premium Vinyls niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Premium Vinyls .

9.2 Bestellingen kunnen binnen 7 dagen ontvangst geruild worden voor een ander product. verzendkosten zijn voor de klant.

9.3 na dat de klant het product ontvangen heeft, zal hij niet van de mogelijkhied gebruik kunnen maken het product te retouneren en het bedrag terug te onvangen.

Artikel 10. Overmacht


10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Premium Vinyls ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Premium Vinyls gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan
Premium Vinyls kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen


11.1 Indien u aan Premium Vinyls schriftelijk opgave doet van een adres, is Premium Vinyls gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aanPremium Vinyls schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
11.2 Wanneer door
Premium Vinyls gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Premium Vinyls deze Voorwaarden soepel toepast.
11.3 Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met bedrijfsnaam in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door
Premium Vinyls vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.4
Premium Vinyls is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter


12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.